Изложба

Изложба за електроника во Јапонија - 4
Изложба за електроника во Јапонија - 1
Изложба за електроника на УК Јапонија-3